Oferta zajęć

Oferujemy zajęcia specjalistyczne prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół
Są to m.in.

Terapia logopedyczna

Przebieg terapii logopedycznej zależny jest od specyfiki zaburzeń oraz poziomu rozwoju mowy i komunikacji. Terapia polega na nauczaniu mowy, która się nie wykształciła, usprawnianiu motoryki narządów mowy, rozbudowywaniu zasobu słownictwa biernego i czynnego, doskonaleniu mowy już ukształtowanej oraz dalszego jej rozwoju pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Ważnymi celami zajęć są również usuwanie wad wymowy, zaburzeń głosu a także praca nad usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu.

Terapia mowy w oparciu o AAC

Dzieci niemówiące lub posługujące się mową werbalną w ograniczonym zakresie, uczą się posługiwać innymi metodami komunikacyjnymi z zakresu tzw. komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC). W naszym Ośrodku wykorzystujemy w tym celu metodę PECS (Picture Exchange Communication System) . System PECS opiera się na rozwijaniu komunikacji funkcjonalnej przez różnicowanie i podawanie obrazków, co umożliwia skuteczną wymianę informacji od spontanicznego wyrażania próśb aż do rozwijania umiejętności budowania zdań.

Terapia pedagogiczna

Ma na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, rozwijanie sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Zajęcia ukierunkowane są także na ćwiczenie pamięci, zdolności kojarzenia, myślenia logicznego i twórczego. Uczniowie mają możliwość poszerzania kompetencji w zakresie edukacji matematycznej, nabywają umiejętności szkolne niezbędne w procesie uczenia się co stwarza im szansę na osiągnięcie sukcesu zarówno w sferze dydaktycznej jak i w sferze emocjonalno – motywacyjnej.

Terapia zaburzeń integracji
sensorycznej

Teoria integracji sensorycznej zakłada, że prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne dziecka jest związane z procesem właściwego odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg różnych informacji sensorycznych. Te informacje dziecko odbiera poprzez słuch, wzrok, smak, węch, dotyk, a także innymi kanałami zmysłowymi tkj czucie głębokie (propriocepcja) oraz zmysłem, który odbiera siłę grawitacji i ruchy naszego ciała (układ przedsionkowy). Aktywności i ćwiczenia podczas zajęć terapeuta dobiera adekwatnie do zdiagnozowanych problemów dziecka, jego możliwości oraz stanu pobudzenia.

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Przede wszystkim służy jednak do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Terapia ta odnosi się głównie do czynności związanych z użyciem palców i dłoni, a także koordynacji tych czynności przy pomocy wzroku.

Terapia behawioralna
(Stosowana Analiza Zachowania)

W ramach Stosowanej Analizy Zachowania wykorzystujemy procedury, które wywodzą się z praw rządzących zachowaniem człowieka. Dzięki terapii behawioralnej możemy uczyć dzieci nowych umiejętności w celu zmiany i redukcji zachowań niepożądanych, a także rozwijać pozytywne zachowania i umiejętności społeczne. Ponadto, poprzez stosowanie indywidualnych systemów wzmocnień wpływamy na motywację i koncentrację dziecka oraz dążymy do poprawy jego umiejętności poznawczych. Dbamy o generalizację nabytych w czasie terapii umiejętności.

Muzykoterapia

To samodzielna metoda terapeutyczna, która bazuje na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki w celu poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podczas zajęć terapeuta stosuje techniki muzykoterapii aktywnej angażujące dzieci tkj śpiew, grę na instrumentach, ruch i improwizacje przy muzyce oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja. Ćwiczenia te mają na celu wyzwalanie emocji i aktywizowanie uczuć.

Trening Umiejętności Społecznych
(TUS)

Zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych skierowane są do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Podczas TUS terapeuta aranżuje konkretne sytuacje społeczne i modeluje określone reakcje. Uczestnik treningu ma możliwość przećwiczenia zachowań, które następnie może skutecznie wykorzystać w konkretnej rzeczywistej sytuacji.

Gimnastyka korekcyjna

W ramach tych zajęć dzieci wykonują ćwiczenia profilaktyczne, które pomogą uchronić się przed wadami postawy, a także ćwiczenia korekcyjne, które przeciwdziałają utrwalaniu lub pogłębianiu istniejących już nieprawidłowości postawy. Ponadto gimnastyka korekcyjna wyrabia nawyk utrzymania prawidłowej postawy, poprawia sprawność fizyczną i równowagę , zwiększa wytrzymałość organizmu, wzmacnia mięśnie całego ciała. Pracujemy nad wadami postawy, skrzywieniami kręgosłupa, wadami kończyn dolnych, przykurczami, nadwagą, nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Zajęcia z piłką

Zajęcia z piłką są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań naszych uczniów aktywnością fizyczną co stwarza im warunki do jak najlepszego rozwoju motorycznego i fizycznego. Są formą zachęcania dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Regularne spotkania Drużyny Kangura stanowią nie tylko naukę podstaw gier zespołowych (tkj piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna) ale także przygotowują do współpracy w grupie, uczą zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz kształtują postawę szacunku do przeciwnika.

Hipoterapia

Hipoterapia uczy, że na koniu można nie tylko podbijać świat, ale i przełamywać lęki i uczyć się rozluźniania mięśni. Terapia kontaktem z koniem, polega na stworzeniu sytuacji terapeutycznej poprzez sam kontakt ze zwierzęciem. Nawiązanie bliskiej więzi emocjonalnej ze zwierzęciem korzystnie wpływa na poprawę relacji społecznych. Dzieci otwierają się na kontakt z inną istotą, która nie ocenia, nie krytykuje i jest ufna. Dzięki nabyciu umiejętności współpracy - zarówno z koniem, jak i terapeutą – następuje u nich zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Sensoplastyka

Podczas tych zajęć dzieci poprzez stymulację wszystkich zmysłów angażują się w proces twórczy. Odbywa się to w bezpiecznym środowisku bez instrukcji, bez oceny efektów ale ze wsparciem prowadzącego. Dzieci poprzez swobodne działanie uczą się samodzielności, kreatywności, współpracy i doświadczają sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Taka wielozmysłowa stymulacja oprócz tego, że stanowi dla dziecka wspaniałą zabawę intensywnie wspomaga tworzenie powiązań między neuronami w mózgu i sprzyja relaksacji.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego to zajęcia dodatkowe, dla uczniów zainteresowanych nauką języka obcego. Prowadzone są w formie zabawy raz w tygodniu i trwają pół godziny. Stosowane metody i techniki służą jak najlepszemu opanowaniu przez uczniów słownictwa i struktur gramatycznych. Każde zajęcia mają swoją stałą strukturę i ilustrowane są materiałem wizualnym, piosenką, wierszem lub rymowanką. Używanie prostych poleceń i słownictwa sprawia, że nauka języka angielskiego przebiega w sposób naturalny i bez większego wysiłku dla dziecka.

Wyjścia i wycieczki

W ośrodku stosujemy też naturalny trening społeczny. Dbamy o to by nasi uczniowie doskonalili swoje kompetencje społeczne w środowisku naturalnym, w oparciu o doświadczenia społeczne. Korzystamy z lokalnych atrakcji kulturalnych. Systematycznie wychodzimy do kina ,muzeów i teatrów. Uczestniczymy też w lekcjach bibliotecznych i muzealnych. Podczas dojazdu korzystamy ze środków komunikacji miejskiej , praktycznie ćwiczymy właściwe zachowania podczas jazdy autobusem i tramwajem.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane ze szkołą?

Zadzwoń do nas +48 502-114-559

Kontakt