Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc w zakresie diagnozy i terapii dziecka zagrożonego niepełnosprawnością oraz wspierania i wspomagania rodziny w wychowaniu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Aby zapisać się na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia ta jest dokumentem uprawniającym dziecko do korzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju od dnia jej wydania do momentu rozpoczęcia przez nie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz przez zespoły opiniujące, działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Rozpoczynając pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, każdorazowo realizujemy wielospecjalistyczną diagnozę, w oparciu o którą planujemy terapię i opracowujemy dla dziecka indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju. Program jest systematycznie ewaluowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych dla dzieci, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.