W ramach organizacyjnych Niepublicznego Ośrodka ,,Harmonia’’ działa Punkt Diagnostyczno- Konsultacyjny. Celem działania Punktu jest wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, w szczególności całościowych zaburzeń rozwoju, poprzez diagnozę funkcjonalną, wspomaganie rozwoju poprzez specjalistyczną terapię oraz wspieranie aktywności i kompetencji wychowawczych rodziców.
Diagnoza, po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych, przebiega dwutorowo. Równolegle z badaniem dziecka prowadzony jest wywiad z rodzicami dziecka. Proces diagnostyczny obejmuje minimum dwie wizyty diagnostyczne oraz przekazanie opinii wraz z udzieleniem wskazówek terapeutycznych, gdy zachodzi taka potrzeba.

    Diagnoza skonstruowana jest w zależności od potrzeb w oparciu o:

  • Analizę dokumentacji dziecka (wyniki badań medycznych, opinie, orzeczenia, nagrania).
  • Swobodną i kierowaną obserwację dziecka podczas zabawy, czynności samoobsługowych, funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
  • Szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
  • Diagnozę procesów integracji sensorycznej.
  • Badanie testem Profil Edukacyjny PEP-R dla dzieci z autyzmem.

W skład zespołu diagnostycznego wchodzą: pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI.
Do Punktu Diagnostyczno- Konsultacyjnego przyjmowane są dzieci po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez rodziców bądź opiekunów prawnych i ustaleniu dogodnego terminu.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, masz pytania związane z naszym Punktem?