Warunki przyjęcia do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutycznego

Dzieci przyjmowane są do Ośrodka za pisemną zgodą dyrektora szkoły macierzystej na podstawie pisemnej prośby rodzica lub opiekuna prawnego oraz aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od roku do dwudziestego piątego roku życia, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Zobacz jakie oferujemy zajęcia