Ośrodek jest specjalistyczną placówką

przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujących:

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
 • edukację na poziomie gimnazjum,
 • edukację na poziomie szkoły przygotowującej do pracy.

 

Ośrodek prowadzi także zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży

w wieku od roku do dwudziestego piątego roku życia, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
 
Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 
W przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju podstawą realizacji zajęć jest opinia o WWR.

Ośrodek oferuje specjalistyczne zajęcia

prowadzone przez profesjonalnie przygotowany zespół terapeutyczny.
Są to m.in.:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • trening słuchowy Johansena (IAS),
 • trening słuchowy metoda Tomatisa®
 • trening umiejętności społecznych.

Uczniowie pracują według indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego tworzonego przez zespól terapeutyczny.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.